serwisowany.pl

Regulamin


§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • Serwis https://serwisowany.pl jest serwisem internetowym, za pomocą którego świadczy Usługi na rzecz Klientów, w szczególności w zakresie sprawdzania stanu technicznego pojazdów i sporządzania profesjonalnych ekspertyz z oględzin.
 • Właścicielem i operatorem Serwisu jest: Md Group Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, adres: Kościelna 15, 44-200 Rybnik, NIP 6423235475. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu https://serwisowany.pl oraz zasady zamawiania i świadczenia Usług przez SERWISOWANY.PL.
  Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowania i przestrzegania jego postanowień. Akceptacja następuje poprzez zamówienie usługi.
 • W celu prawidłowego korzystania z Usług w ramach Serwisu konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, dostępu do sieci Internet, dostępu do witryn www oraz konta poczty e-mail.

§ 2. DEFINICJE

 • Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  • Cena – wynagrodzenie SERWISOWANY.PL za wykonanie Usługi na rzecz Klienta.
  • Cennik – zestawienie kwot stanowiących wynagrodzenie za poszczególne Usługi świadczone przez SERWISOWANY.PL. Cennik SERWISOWANY.PL udostępnia w Serwisie.
  • Dzień Roboczy - każdy dzień tygodnia za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Ekspert – osoba wskazana przez SERWISOWANY.PL, wchodząca w skład sieci niezależnych ekspertów motoryzacyjnych, która wykonuje zleconą przez Klienta Usługę na podstawie umowy zawartej z SERWISOWANY.PL
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamawia od SERWISOWANY.PL Usługę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
  • Konsument – osoba fizyczna, która zwarła z SERWISOWANY.PL umowę w przedmiocie realizacji Usług świadczonych przez SERWISOWANY.PL, która jest niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Pojazd – samochód osobowy lub samochód ciężarowy, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2017.128 z późn. zm.), wskazany przez Klienta, będący przedmiotem oceny stanu technicznego w ramach Usługi.
 • Raport – dokument w formie elektronicznej zawierający opis oceny stanu technicznego Pojazdu, zawierający dokumentację zdjęciową Pojazdu, udostępniany Klientowi poprzez email, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług SERWISOWANY.PL
 • Serwis – platforma internetowa działająca pod adresem internetowym https://serwisowany.pl, służąca do prezentacji Usług przez SERWISOWANY.PL i zamawiania Usług przez Klienta.
 • Siła Wyższa – zdarzenia pozostające poza kontrolą SERWISOWANY.PL i Klienta, w tym w szczególności strajki, zamieszki, awarie sieci Internet, sieci energetycznej, awarie komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji.
 • Usługi – Usługi Dodatkowe i Usługi Podstawowe.
 • Nazwy jednostek redakcyjnych Regulaminu mają jedynie znaczenie orientacyjne.

§ 3. USŁUGI I CENNY

 • Usługi Podstawowe wykonywane są przez Ekspertów legitymujących się niezbędną wiedzą i doświadczeniem i są realizowane w możliwie najrzetelniejszy sposób. Ekspert dokonując oceny stanu technicznego Pojazdu wydaje subiektywną opinię bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu.
 • Pełny katalog Usług świadczonych przez SERWISOWANY.PL wraz ze szczegółową informacją o zakresie Usług, a także Cennik dostępny jest w Serwisie. Cennik Usług SERWISOWANY.PL dostępny jest w Serwisie.
 • Informacje o Usługach i ich Cenach umieszczone w Serwisie oraz informacje o sposobie ich wykonania nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 4. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Serwisu https://serwisowany.pl lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest Md Group Sp. z o.o..

§ 5. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 • Klient w celu złożenia zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować Regulamin, wybrać Usługę, wypełnić formularz zamówienia oraz dokonać płatności za Usługę. Klient składa zamówienie poprzez wciśnięcie przycisku „Zamawiam”. Klient wciskając przycisk „Zamawiam” akceptuje warunki świadczenia wybranej Usługi oraz jej Cenę określoną w podsumowaniu zamówienia.
 • Formularz zamówienia zawiera następujące pozycje, których wypełnienie przez Klienta jest obowiązkowe w celu złożenia zamówienia:
  • imię i nazwisko Klienta lub osoby reprezentującej Klienta
  • adres poczty e-mail Klienta
  • numer telefonu Klienta
  • podanie danych Pojazdu umożliwiających jego identyfikację lub wskazanie aktualnego adresu ogłoszenia (link do strony www z ogłoszeniem)
 • SERWISOWANY.PL przyjmuje do realizacji zamówienia w Dni Robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.
 • Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych, w szczególności danych dotyczących Pojazdu. SERWISOWANY.PL zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, jeżeli dane podane przez Klienta uniemożliwiają wykonanie Usługi, w szczególności, gdy są niekompletne, nieprawdziwe bądź nieaktualne.
 • Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia przez Klienta umowy w przedmiocie wybranej Usługi z SERWISOWANY.PL. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta od SERWISOWANY.PL potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, które następuje po dokonaniu płatności za Usługę, a jest poprzedzone złożeniem zamówienia na Usługę.
 • W przypadku nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, SERWISOWANY.PL zwraca Klientowi na wskazany przez niego numer rachunku bankowego całą płatność w terminie 14 dni.
 • Zapłata Ceny za zamówione Usługi może zostać zrealizowana przez Klienta za pomocą tradycyjnego przelewu oraz za pośrednictwem serwisu Przelewy24. W przypadku kiedy lokalizacja samochodu nie jest w darmowym zasięgu pracy (darmowy dojazd- darmowy zasięg na https://serwisowany.pl/zasieg) to klient zostanie o tym poinformowany w wiadomości email lub telefonicznie przez eksperta. Poza wyznaczonym obszarem koszt dojazdu wynosi 0,83 zł za każdy km. Po dokonaniu opłaty za dojazd, usługa zostaję przyjęta.

§ 6. USŁUGI PODSTAWOWE

 • SERWISOWANY.PL wykonuje Usługi Podstawowe za pomocą Ekspertów, którzy świadczą je według stworzonych przez SERWISOWANY.PL procedur z zachowaniem standardów najwyższych jakości. W ramach Usługi Podstawowej Ekspert dokonuje oględzin Pojazdu, których zakres uzależniony jest od rodzaju Usługi Podstawowej zamówionej przez Klienta.
 • Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia do realizacji i uzgodnieniu terminu oględzin z posiadaczem lub właścicielem Pojazdu, SERWISOWANY.PL przekazuje Ekspertowi zlecenie wykonania Usługi Podstawowej zamówionej przez Klienta. Warunkiem wykonania zamówionej przez Klienta Usługi jest dokonanie przez Klienta zapłaty za wykonanie Usługi zgodnie z Cennikiem.
 • Zgodnie z cennikiem (w pakiecie Standard oraz Pro) po przeprowadzeniu oględzin sporządzony zostaje Raport, który SERWISOWANY.PL udostępnia Klientowi poprzez wiadomość email.
 • SERWISOWANY.PL dołoży wszelkich starań w celu wykonania Usługi Podstawowej w przewidzianym terminie. Niedotrzymanie terminu wykonania Usługi Podstawowej możliwe jest w razie uniemożliwienia przez właściciela lub posiadacza Pojazdu dokonania oględzin w tym terminie. W takim wypadku, wykonanie Usługi Podstawowej nastąpi w terminie 48 godzin od momentu udostępnienia Pojazdu.
 • Jeżeli zamówienie złożono po godzinie 17:00 w Dniu Roboczym SERWISOWANY.PL zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia realizacji Usługi Podstawowej od godziny 9:00 rano następnego Dnia Roboczego.
 • Jeżeli nie będzie możliwości kontaktu z właścicielem lub posiadaczem Pojazdu do godziny 17:00 w Dniu Roboczym, w którym przyjęto zamówienie do realizacji, SERWISOWANY.PL zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia jego realizacji następnego Dnia Roboczego od godziny 9:00.
 • Jeżeli płatność została zarejestrowana w przeddzień soboty bądź dnia ustawowo wolnego od pracy, SERWISOWANY.PL wykona Usługę Podstawową najpóźniej pierwszego kolejnego Dnia Roboczego, jeżeli nie napotka przeszkód w umówieniu się na oględziny z właścicielem lub posiadaczem Pojazdu.
 • Przez rozpoczęcie realizacji Usługi Podstawowej rozumie się dokonanie przez eksperta SERWISOWANY.PL czynności związanych z umówieniem się z właścicielem lub posiadaczem Pojazdu na możliwie najszybszy termin wykonania Usługi Podstawowej.
 • SERWISOWANY.PL nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Usługi Podstawowej w razie uniemożliwienia oględzin przez właściciela lub posiadacza Pojazdu lub w razie podania nieprawdziwych, bądź niepełnych danych przez Klienta.
 • SERWISOWANY.PL nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie jazdy próbnej Pojazdem przez Eksperta w przypadku, gdy Pojazd nie został dopuszczony do ruchu w Polsce lub nie posiada ważnej polisy OC lub na jazdę próbną nie wyraził zgody posiadacz lub właściciel Pojazdu. Jeżeli właściciel lub posiadacz pojazdu nie wyrazi zgody na wykonanie jazdy próbnej przez Eksperta, SERWISOWANY.PL dołoży starań, aby Ekspert wykonał jazdę próbną z poziomu pasażera Pojazdu, co zostanie odnotowane w Raporcie.
 • W razie, gdy SERWISOWANY.PL nie będzie mogła zrealizować zamówionej Usługi Podstawowej ze względu na brak zgody właściciela lub posiadacza Pojazdu dla skorzystania ze wszystkich środków i narzędzi dostępnych w ramach zamówionej Usługi Podstawowej (np. brak zgody na podłączenie Pojazdu do komputera diagnostycznego), ekspert poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie oraz doda odpowiedni komentarz w raporcie.
 • W przypadku, gdy właściciel lub posiadacz Pojazdu przy pierwszym kontakcie z ekspertem SERWISOWANY.PL nie wyrazi zgody na wykonanie oględzin Pojazdu przez Eksperta, Klient w ramach opłaconej Usługi może wskazać bezpłatnie inny Pojazd do oględzin.
 • SERWISOWANY.PL zastrzega, iż w ramach Usługi Podstawowej Ekspert dokonuje oględzin w zakresie właściwym dla zamówionej Usługi Podstawowej. W celu uniknięcia wątpliwości SERWISOWANY.PL zastrzega, iż w ramach Usługi Podstawowej nie jest przewidziany demontaż osłony górnej, dolnej silnika Pojazdu, wykładziny wnętrza pojazdu itd.
 • W przypadku sprawdzania pojazdu w obecności klienta SERWISOWANY.PL nie jest zobowiązany do sporządzenia raportu.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstąpienia dokonuje się poprzez wysłanie stosownego maila w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie maila z oświadczeniem o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane na adres email serwisowany@gmail.com
 • SERWISOWANY.PL niezwłocznie prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Po odstąpieniu od umowy, SERWISOWANY.PL zwraca Konsumentowi w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy dokonane przez niego płatności. SERWISOWANY.PL dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.
 • Klient będący Konsumentem, akceptując Regulamin i składając zamówienie żąda wykonania Usługi przez SERWISOWANY.PL przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od Umowy Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po przystąpieniu do realizacji Usługi przez SERWISOWANY.PL i ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej Ceny. Klient będący Konsumentem nie może wykonywać ustawowego prawa odstąpienia od umowy po faktycznym wykonaniu Usługi.
 • Klientom niebędącym Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Eksperci SERWISOWANY.PL zobowiązani są przygotować Raport z najwyższą starannością. Raport jest profesjonalnie przygotowaną subiektywną opinią o stanie technicznym pojazdu, nie może być jednak traktowany jako wytyczne dla sprzedającego lub kupującego samochód, ani też jako zachęta do kupna lub odmowy zakupu badanego Pojazdu.
 • SERWISOWANY.PL dokłada wszelkich starań, aby opisać stan techniczny Pojazdu w możliwie rzetelny sposób. Badanie stanu technicznego Pojazdu dokonywane jest przez Eksperta na moment dokonywania oględzin przy pomocy dostępnych mu narzędzi w ramach zleconej Usługi. SERWISOWANY.PL zastrzega, że w oparciu o środki i narzędzia dostępne podczas oględzin wykrycie wszystkich usterek Pojazdu może nie być możliwe.
 • SERWISOWANY.PL nie ponosi odpowiedzialności za:
  • skutki powstałe w następstwie podjęcia decyzji o zakupie bądź rezygnacji z zakupu Pojazdu po zapoznaniu się treścią Raportu, gdyż Raport stanowi jedynie opinię na temat stanu technicznego Pojazdu, wydaną na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia na dzień wykonania oględzin Pojazdu,
  • niewykonanie Usługi Podstawowej spowodowane przeszkodą niezależną od SERWISOWANY.PL, w szczególności przeszkodą polegającą na nieudostępnieniu Pojazdu przez jego właściciela lub posiadacza,
  • niewskazanie w Raporcie wad ukrytych Pojazdu,
  • zmiany zaistniałe w Pojeździe (w tym usterki i wady) po wykonaniu Usługi,
  • skutki wynikłe z nieprawidłowego lub niewłaściwego podania danych przez Klienta, w szczególności polegające na podaniu danych nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd,
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej Klientem umowy, jeśli jest ono następstwem Siły Wyższej.
 • Raport i informacje w nim zawarte są danymi zebranymi z możliwie najwyższą dokładnością i rzetelnością, na dzień wykonania oględzin Pojazdu. SERWISOWANY.PL nie udziela żadnych gwarancji ani rękojmi dotyczących uzyskanych informacji i Raportu.
 • Klient jest świadomy, że kupno używanego samochodu z rynku wtórnego zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko. Osoba przeprowadzająca oględziny samochodu nie jest w stanie stwierdzić wszystkich nieprawidłowości na miejscu, ponieważ wymaga to zastosowania specjalistycznych stacjonarnych narzędzi oraz wymaga to w niektórych przypadkach kilkudniowej diagnostyki bazującej na ocenie przyczynowo skutkowej.
 • SERWISOWANY.PL zastrzega, iż nie udziela żadnych gwarancji lub rękojmi dotyczących Pojazdu będącego przedmiotem oceny stanu technicznego. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza SERWISOWANY.PL za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie danej Usługi w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami ograniczona jest do 50% Ceny tejże Usługi.
 • Faktura VAT zostanie wystawiona i dostarczona przez SERWISOWANY.PL po otrzymaniu wpłaty za usługę danego pakietu. Klient zobowiązany jest przekazać niezbędne dane do Faktury VAT w formularzu zamówienia, w polu „treść wiadomości”, lub w osobnej wiadomości na adres email serwisowany@gmail.com.

§ 9. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 • Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez SERWISOWANY.PL. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres SERWISOWANY.PL lub za pomocą poczty e-mail na adres serwisowany@gmail.com.
 • Reklamacja powinna określać:
  • dane Klienta umożliwiające jego identyfikację i nawiązanie z nim kontaktu,
  • Usługę, której reklamacja dotyczy,
  • zarzuty Klienta co do wskazanej Usługi oraz okoliczności uzasadniające reklamację,
  • ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.
  • SERWISOWANY.PL obowiązane jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub poinformować o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

 • Prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, a także prawa do Raportu, w szczególności majątkowe prawa autorskie, przysługują SERWISOWANY.PL.
 • Przygotowany w wykonaniu Usługi Raport jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880).
 • Wprowadzanie zmian, a także udostępnianie osobom trzecim i publiczne odtwarzanie oraz wykorzystywanie Raportu w celach innych niż określone w niniejszym Regulaminie bez zgody SERWISOWANY.PL jest zakazane. Zgoda SERWISOWANY.PL wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie https://serwisowany.pl i stanowi integralną część umowy z Klientem.
 • SERWISOWANY.PL zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu SERWISOWANY.PL opublikuje zmiany poprzez udostępnienie jednolitego tekstu Regulaminu za pośrednictwem Serwisu. W przypadku zmiany Regulaminu po zawarciu umowy z Klientem, obowiązuje dotychczasowy Regulamin do czasu wykonania Usługi.
 • Wszelkie spory pomiędzy SERWISOWANY.PL a Klientem nie będącym Konsumentem wynikające ze świadczenia Usług przez SERWISOWANY.PL na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby SERWISOWANY.PL
 • Wszelkie spory pomiędzy SERWISOWANY.PL a Klientem będącym Konsumentem wynikające ze świadczenia Usług przez SERWISOWANY.PL na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy właściwe według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Masz pytania? Zadzwoń: +48 503 085 738